Artikel 35c

De artikelen 35, lid 1 tot en met 4 en lid 6 en 35a zijn ook van toepassing op een snorfiets.
Originele wettekst:
De artikelen 35, eerste tot en met vierde lid en zesde lid, en 35a zijn van overeenkomstige toepassing op bestuurders van snorfietsen, zijnde bromfietsen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel d, van de wet.