Artikel 86b

Het is verboden om de maximum snelheid te overschrijden, zoals deze genoemd wordt in artikel 86a.
Originele wettekst:
Het is de bestuurders van de in artikel 86a, eerste lid, bedoelde motorvoertuigen verboden de ingevolge artikel 86a bepaalde maximumsnelheid te overschrijden.